Skip to main content

องค์กรแฟร์เทรดโลก WFTO

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยใช้ชื่อว่า สมาคมแฟร์เทรดนานาชาติ (International Fair Trade Association -IFAT) แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นองค์กรแฟร์เทรดโลก (World Fair Trade Organization -WFTO) ซึ่งมีภาระกิจหลักในการสนับสนุนให้ผู้ผลิตได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองและชุมชนผ่านระบบการค้าที่เป็นธรรม

WFTO เป็นเครือข่ายนานาชาติขององค์กรสมาชิกที่เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจการค้าแฟร์เทรดและองค์กรที่ทำงานสนับสนุนด้านแฟร์เทรด โดยสมาชิกเกือบ 500 องค์กรใน 75 ประเทศ
ในปัจจุบัน WFTO มีสมาชิกกว่า 400 องค์กรใน 76 ประเทศ โดยมีสมาชิกสามัญ 361 หน่วยงาน และสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลอีก 46 คน (ณ 31 ธันวาคม 2553) โดยสมาชิกส่วนใหญ่ เกือบ 120 หน่วยงานอยู่ในภูมิภาคเอเชีย รองลงมาคือ ยุโรป และแอฟริกา ในประเทศไทย มีสมาชิก WFTO อยู่ 5 องค์กร คือ บริษัทไทยคราฟท์แฟร์เทรด, บริษัทไทยไทรเบิลคราฟท์สแฟร์เทรด, สหกรณ์กรีนเนท, Shiana LLC และ WEAVE (Women's education for advancement and empowerment)

ประธานและคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ของ WFTO มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นทุกปี แต่จะเป็นการประชุมทางอีเล็คโทรนิคสลับกับการประชุมด้วยตัวบุคคล และมีกรรมการอีก 5 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก WFTO ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งทำให้กรรมการบริหารของ WFTO อาจมีจำนวนระหว่าง 5 – 11 คน ในปัจจุบัน กรรมการบริหารของ WFTO มีอยู่ 9 ท่าน โดยประธานชื่อนาย Rudi Dalvai จากหน่วยงาน Altromercato ซึ่งเป็นองค์กรแฟร์เทรดในประเทศอิตาลี  คณะกรรมการบริหารนี้มีวาระ 4 ปี และอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้ ซึ่งหน้าที่หลักของคณะกรรมการก็คือ การกำกับดูแลการทำงานของประธานบริหาร (Chief Executive) และเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบ  นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ WFTO ได้ด้วย

สมาชิกของ WFTO มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในระดับภูมิภาค 5 ภูมิภาค คือ แอฟริกา เอเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกา และแปซิฟิค  สมาชิกในแต่ละภูมิภาคจะจัดการประชุมใหญ่ของตัวเองในระดับภูมิภาค ซึ่งในที่ประชุมจะเลือกกรรมการบริหารระดับภูมิภาคของตัวเอง ซึ่งจะทำหน้าที่ในการประสานงานกับกรรมการบริหารระดับสากล รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานระดับภูมิภาค  ในส่วนของสำนักงาน WFTO เอเชียในปัจจุบันนั้น ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (ย้ายมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557)

หน่วยงานที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ WFTO จะต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแฟร์เทรด หรือถ้าเป็นหน่วยงานธุรกิจ ก็ต้องมีธุรกิจหลักที่เป็นแฟร์เทรด และยังต้องปฏิบัติตามหลักการแฟร์เทรด 10 ข้อ  นอกจากนี้ WFTO ยังได้จัดทำระบบการใช้ตรากลางแฟร์เทรดของสมาชิก โดยที่ประชุมใหญ่ของ WFTO ได้อนุมัติให้เริ่มดำเนินการระบบแฟร์เทรดการันตี (Fair Trade Gaurantee System) [ดูรายละเอียดข้อกำหนดมาตรฐาน] และการใช้ตรากลางแฟร์เทรดบนสินค้า ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556  

สำนักงานเลขานุการของ WFTO ตั้งอยู่ที่เมือง Culemborg ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ WFTO [link]