Skip to main content

สหกรณ์กรีนเนท

สหกรณ์กรีนเนทเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรีนเนท มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการจัดการแปรรูปและจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก ที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และทำธุรกิจการผลิตและการค้าในระบบการค้าที่เป็นธรรม

ประวัติของสหกรณ์ฯ

ประวัติของสหกรณ์ฯ

 • กุมภาพันธ์ 2537 ประชาชนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพได้ประชุมร่วมกันแล้วมีมติให้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์

 • 7 ตุลาคม 2537 ยื่นขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสหกรณ์ โดยมีสมาชิกเริ่มต้นจำนวน 51 คน ซึ่งสนใจที่จะเข้าร่วมถือหุ้นครั้งแรก 3,340 หุ้น เป็นเงิน 334,000 บาท

 • 25 พฤศจิกายน 2537 ได้รับการจดทะเบียน “ร้านสหกรณ์อาหารธรรมชาติ จำกัด” จากนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีเลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ ร. 060637 และเลขทะเบียนข้อบังคับที่ ร. 104637

 • 16 กุมภาพันธ์ 2538 ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่หนึ่งของร้านสหกรณ์อาหารธรรมชาติจำกัด

 • 9 ตุลาคม 2538 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2538

 • 11 ธันวาคม 2538 ยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ

 • 15 ธันวาคม 2538 ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ ทะเบียนเลขที่ ข.141

 • 25 ธันวาคม 2538 เริ่มดำเนินการส่งออกข้าวแฟร์เทรดและเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ายที่ยุโรป และเปิดดำเนินการขายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

 • 11 พฤศจิกายน 2543 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2542/43 มีมติให้แก้ไขชื่อเป็น “สหกรณ์กรีนเนท จำกัด” และเปลี่ยนประเภทจากสหกรณ์ร้านค้าเป็น “สหกรณ์บริการ”

< กลับไปด้านบน >

วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด “วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์” (Organic Way of Life) และ ”ระบบการค้าที่เป็นธรรม” (Fair Trade)

ภารกิจ

 1. ส่งเสริมวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ โดยการทำการตลาดและการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคุณภาพสูง

 2. ดำเนินการให้ผู้ผลิตและผู้ร่วมค้าได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เจริญเติบโตไปพร้อมกับองค์กร มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อม

 3. สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะของธุรกิจชุมชน เพื่อทำการผลิตผลิตภณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

 4. ถ่ายทอดและแผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาขององค์กร ไปสู่สาธารณะชน

 5. รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และการค้าที่เป็นธรรม

 6. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน พนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญขององค์กร ทำงานสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน มีความสุขในการทำงาน ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม

 7. มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องให้กับองค์กร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น จัดสรรผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

 8. เป็นองค์กรต้นแบบของ “องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม” ในการผลักดันให้หน่วยธุรกิจอื่นหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

< กลับไปด้านบน >