Skip to main content

การรับรองมาตราฐาน

สหกรณ์กรีนเนทได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในหลายระบบและมาตรฐาน ซึ่งทำให้สินค้าของสหกรณ์ได้รับการยอมรับและสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ แทบจะทั่วโลก

เกษตรอินทรีไทย

เกษตรอินทรีไทย

ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของสหกรณ์กรีนเนท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท) ตาม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลภายใต้การรับรองระบบงาน IFOAM (IFOAM Accredited Organic Programme) เช่น ข้าว ข้าวโพดฝักอ่อน ลำใย ถั่วเหลือง มะตูม รางจีด ผัก มะพร้าว กะทิ น้ำมันมะพร้าว

< กลับไปด้านบน >

เกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ

เกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกของกรีนเนท ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามเกณฑ์ข้อกำหนด มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป (EU Regulation 2092/91) จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และผู้ซื้อในต่างประเทศจำนวนมากได้ทำการรับรองมาตรฐานซ้ำ เพื่อจะได้สามารถจำหน่ายในประเทศของตัวเองได้ ทำให้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของกรีนเนทได้รับการยอมรับมาตรฐานเจากหน่วยงานต่างประเทศจำนวนมาก เช่น

 

< กลับไปด้านบน >

การค้าที่เป็นธรรม

การค้าที่เป็นธรรม

ผลิตภัณฑ์ข้าวของสหกรณ์กรีนเนท ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมจาก FLO-Certตามเกณฑ์มาตรฐานของ Fairtrade Labelling Organization International (FLO International) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยสหกรณ์กรีนเนทได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวแฟร์เทรดอีกด้วย

< กลับไปด้านบน >