Skip to main content

แนวนโยบายปฏิบัติด้านการค้าที่เป็นธรรม

 แนวนโยบายปฏิบัติด้านการค้าที่เป็นธรรม

กรีนเนทยึดถือหลักการ "การค้าที่เป็นธรรม" ในการทำธุรกิจการผลิต แปรรูป และการค้า  หลักการค้าที่เป็นธรรมนี้เป็นไปตามหลักการแฟร์เทรดของ World Fair Trade Organization

(ก) ให้ความสำคัญกับเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อย

(ก) ให้ความสำคัญกับเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อย

 

ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและเกษตรกรโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรายย่อยที่ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลักกรีนเนทจึงมีนโยบายในการทำงานร่วมกับเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยเป็นหลักโดยในการทำงานนี้กรีนเนทจะสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยเพื่อทำการผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ กรีนเนทยังเล็งเห็นความจำเป็นที่เกษตรกรรายย่อยจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็นของตนเอง เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างอำนาจในการต่อรอง ในการรวมตัวกันของเกษตรกรนี้ กรีนเนทจะสนับสนุนให้กลุ่มดำเนินธุรกิจในลักษณะของธุรกิจชุมชน

< กลับไปด้านบน >

(ข) นโยบายคุณภาพ

(ข) นโยบายคุณภาพ

กรีนเนทมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพราะคุณภาพเป็นกุญแจของความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว ความพึงพอใจของลูกค้า ในการที่ได้รับบริการ หรือได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพการทำงานของกรีนเนท

กรีนเนทได้ริเริ่มจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพที่กำหนดขึ้น โดยเป้าหมายคุณภาพนี้ ไม่ใช่เฉพาะแค่การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ทุกขั้นตอนของการทำงาน จะต้องเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพด้วยเช่นกัน กล่าวคือ

  • เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ (ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จนถึงระดับบริหาร) จะต้องมีแนวคิดและความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีคุณภาพ
  • การทำงานจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ ในกรณีที่พบกับปัญหา
  • องค์กรจะต้องสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของการทำงานในอดีต และจัดทำมาตรการที่จะป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าว มิให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
  • เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานอย่างมีความสุข และมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีสุขภาพที่ดีด้วย
< กลับไปด้านบน >

(ค) ความสัมพันธ์ทางการค้าระยะยาว

(ค) ความสัมพันธ์ทางการค้าระยะยาว

กรีนเนทสนใจที่จะมีความสัมพันธ์ทางการค้าในระยะยาว ในลักษณะของพันธมิตรทางธุรกิจ ที่กรีนเนทและผู้ร่วมค้าเคารพซึ่งกันและกัน และเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมๆ กัน ตลอดจนมีการจัดสรรผลประโยชน์ทางการค้าอย่างทัดเทียม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามวิกฤต

< กลับไปด้านบน >

(ง) ราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกรและผู้ผลิต

(ง) ราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกรและผู้ผลิต

กรีนเนทให้ความสำคัญกับการประกันราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยการกำหนดราคาประกันจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการผลิต และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดระดับราคาประกัน รวมทั้งการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิตที่รับซื้อ

< กลับไปด้านบน >