Skip to main content

สินค้ากรีนเนท

สินค้ากรีนเนท

กรีนเนทมีสินค้าเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรดหลากหลาย ซึ่งผลิตโดยกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยจากกลุ่มต่างๆ เกือบทั่วประเทศ

ข้าว

ข้าว

ข้าวขาวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา-ไทยเจริญ, กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ, ชมรมรักษ์ธรรมชาติ

ข้าวกล้องหอมมะลิเกษตรอินทรีย์

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา-ไทยเจริญ, กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ, ชมรมรักษ์ธรรมชาติ

ข้าวมะลิแดงเกษตรอินทรีย์

สหกรณ์การเกษตรพัฒนา, กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต

ข้าวเหลืองประทิวเกษตรอินทรีย์

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต

ข้าวหอมนิลเกษตรอินทรีย์

สหกรณ์การเกษตรพัฒนา

ข้าวสามกล้องเกษตรอินทรีย์

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา-ไทยเจริญ, กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ, ชมรมรักษ์ธรรมชาติ, สหกรณ์การเกษตรพัฒนา, กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต

ปลายข้าวสามกล้องเกษตรอินทรีย์

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา-ไทยเจริญ, กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ, ชมรมรักษ์ธรรมชาติ, สหกรณ์การเกษตรพัฒนา, กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต

 

< กลับไปด้านบน >