Skip to main content

ผู้บริโภค

  • ความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารในประเทศไทยเกิด ขึ้นมานานพอควร นับย้อนหลังไปนานกว่า 30 ปี โดยความตื่นตัวดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนในหมู่ผู้บริโภค ที่สนใจในเรื่องการบริโภคอาหารธรรมชาติ...
  • กรีนเนทได้ทำการสุ่มตัวอย่างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 16 ร้านค้า เพื่อสำรวจสินค้าออร์แกนิคที่วางจำหน่ายในร้าน (ทำการสำรวจช่วงมกราคม – กันยายน 2554) พบว่า...
  • 1. ปลอดภัย (กว่า) จากสารเคมีการเกษตรอาหารออร์กานิคผลิตจากกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ (ซึ่งอาจมีการรับรองมาตรฐานหรือไม่ก็ได้) ซึ่งปฏิเสธการใช้สารเคมีการเกษตรที่อาจเป็นอันตราย ทั้งยาฆ่าแมลง...
  • มีร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลายแห่งทั่วประเทศ ที่อาจวางขายสินค้าออร์แกนิค รวมทั้งซุเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ แต่ไม่มีร้านที่ขายเฉพาะสินค้าออร์แกนิค  รายชื่อร้านค้าข้างล่างที่ทางกรีนเนทรวบรวมได้...
  • ในงานศึกษาของกระทรวงเกษตรสหกรัฐ (USDA) เด็กอเมริกันโดยเฉลี่ยในแต่ละวันจะได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชราว 10 - 13 ชนิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม...
  • แม้ว่าขณะนี้เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางที่มีเสียงตอบรับมากและขยายวงกว้างขึ้นทั้งการผลิตและการบริโภค ด้วยวันนี้ผู้คนจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ  รักษาสิ่งแวดล้อม ...
  • ความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารในประเทศไทยเกิดขึ้นมานานพอควร นับย้อนหลังไปนานกว่า 30 ปี โดยความตื่นตัวดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนในหมู่ผู้บริโภค...
  • ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจในวงกว้างขึ้น ทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ...
  • หลายคนคงเห็นด้วยกับสำนวนที่ว่า การไม่มีโรค คือลาภอันประเสริฐ  แม้ว่าวันนี้เราจะมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตยืนยาวขึ้น...
  • ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างก็ให้ความสนใจกับการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น  อย่างยิ่งกับการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยซึ่งมีมากมายหลากหลายในปัจจุบัน ...