Skip to main content

แฟร์เทรด: การค้าที่เป็นธรรม

  • ประวัติของขบวนการแฟร์เทรดนับย้อนหลังไปได้เกือบ 60 ปีก่อน คือตั้งแต่ปลายคริสต์ทศวรรษ 1940 ที่องค์กร Ten Thousand Villages ในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มซื้อผ้าปักพื้นเมืองจากเปอร์โตริโก้...
  • สมาคมการค้าแฟร์เทรดสากล (International Fair Trade Association - IFAT) และหน่วยรับรองแฟร์เทรดสากล (Fairtrade Labelling Organisations International - FLO) ได้ร่วมกันให้คำนิยามความหมายของ "แฟร์เทรด"...