Skip to main content

เกษตรอินทรีย์ไทย

  • th p { margin-bottom: 0cm; color: rgb(0, 0, 0); }th p.western { font-family: "Arial Narrow",sans-serif; font-size: 12pt; }th p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }th p.ctl...
  • เกษตรอินทรีย์ไทยในปี พ.ศ. 2559 ได้ขยายตัวต่อเนื่องอีกครั้ง โดยในปี 2558 มีการขยายตัวสูงถึง 21% ซึ่งการขยายตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่วนของข้าวออร์แกนิค (28%) และพืชผสมผสาน (187%) ซึ่งถ้าดูย้อนหลังกลับไป...
  • จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยต่างๆ พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับผู้บริโภคออร์แกนิคในประเทศไทย 8 งานวิจัย ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการศึกษาที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีขอบเขตในการสุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่แตกต่างกันดังนี้...
  • กรีนเนทได้ทำการสุ่มตัวอย่างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 16 ร้านค้า เพื่อสำรวจสินค้าออร์แกนิคที่วางจำหน่ายในร้าน (ทำการสำรวจช่วงมกราคม – กันยายน 2554) พบว่า...
  • ในปี พ.ศ. 2554-55 ที่ผ่านมา การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยโดยภาพรวมยังคงชะลอตัว โดยในปี พ.ศ. 2554 เกษตรอินทรีย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง 3.0% ในขณะที่ปี พ.ศ. 2555 เกษตรอินทรีย์ไทยหดตัวลง 6.4%...
  • ในประเทศไทย ตลาดเกษตรอินทรีย์น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533/34 โดยกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยเฉพาะการบริโภค "อาหารเพื่อสุขภาพ"...
  • งานวิจัยเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดขึ้นก่อนที่เกษตรอินทรีย์จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเสียอีก  งานวิจัยในระยะแรกจะเป็นแนวเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืน/เกษตรทางเลือก โดยองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น...
  • มีทั้งหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการทำงานสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในด้านต่างๆ และหน่วยงานเดิม ที่ได้มีการจัดทำนโยบายและกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยหน่วยงานที่สำคัญๆ ได้แก่