Skip to main content

สินค้าและบริการ

  • สินค้ากรีนเนท
    กรีนเนทมีสินค้าเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรดหลากหลาย ซึ่งผลิตโดยกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยจากกลุ่มต่างๆ เกือบทั่วประเทศ